ประกาศรับนักศึกษาใหม่( รอบยื่นความจำนง) ปี2558

1.ผู้สมัครกรอกข้อมูลผู้สมัคร กรอกใบสมัคร
2.พิมพ์เอกสารใบสมัคร ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือที่งานคลังอาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ค่าสมัครสอบ หากเลือกสมัครอันดับเดียว ค่าสมัคร 200 บาท ถ้าเลือกมากกว่า 1 อันดับ (คือ 2 หรือ 3 หรือ 4 อันดับ) ต้องชำระเงิน ค่าสมัครเพิ่มอันดับละ 100 บาท เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้สมัครกรอกใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
4. ใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินของนักเรียน เก็บไว้กับเจ้าตัวเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (วันสอบคัดเลือก)
5. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ มิฉะนั้นหากตรวจสอบภายหลังพบว่าขาด คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะทันที669

 

 

ติดต่อเรา