มรสน. ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี 2566-2570

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย “แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย” จากนั้น เป็นการเสวนา เรื่อง มุมมองภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับชุมชนท้องถิ่น กลยุทธ์การระดมศักยภาพพื้นที่เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และความต้องการ ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดย
1. นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. นายปัญญา มีธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ท่านสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
5. ดร.วิษณุ อ๋องสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานและทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และความคิดเห็น ประเด็นข้อเสนอแนะ มุมมองของท้องถิ่นกับภารกิจมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัย จะได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ฯลฯ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100004560152541&set=a.2664936257001687

ติดต่อเรา