มรสน. MOU ด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่มีภารกิจด้านการพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการพัฒนาด้านวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่มีภารกิจด้านการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การลงนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการกระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ การฝึกอบรม การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงานให้แก่นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และส่วนราชการ
ที่มีภารกิจด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสองฝ่าย ตลอดจนแบ่งปันทรัพยากรและศักยภาพ
ในการเรียนรู้หรือการทำงานร่วมกัน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473374098600841&type=3

ติดต่อเรา