มรสน. ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณและกิจการพิเศษ นายสะอาด ศิริโชติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100004560152541&set=a.2651481901680456

ติดต่อเรา