บุคลากรงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝึกอบรมการดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ซึ่งในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และนายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กล่าวรายงาน และการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานอาคารสถานที่ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานจัดการต้นไม้ และ ภูมิทัศน์  อีกทั้งเพื่อให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย มีความสมบูรณ์แข็งแรง สวยงาม และ ปลอดภัย ตามหลักรุกขกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งหมด 50 คน โดยจัดขึ้นที่บริเวณโถงชั้น 1 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ต่อด้วยการ บรรยายให้ความรู้ เรื่องการดูแล ตัดแต่งกิ่งต้นไม้เบื้องต้น การประเมินความเสี่ยงต้นไม้เบื้องต้น พร้อมทั้งสาธิตและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการตัดแต่งต้นไม้  และในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ บริเวณสวนด้านหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติจริง ประกอบด้วย สาธิตการทำงานบนต้นไม้ด้วยระบบเชือก แนะนำอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และแบ่งกลุ่มทดลองปฏิบัติ โดยการควบคุม จากวิทยากรผู้ชำนาญ จากบริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ บรรยายให้ความรู้

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.419555377316047&type=3

ติดต่อเรา