ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในนามนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคล ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  และมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงาน เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit  หรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน

ติดต่อเรา