“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

🔸งานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

🔸นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

🔸นิทรรศการ 38 มรภ. กับการน้อมนํา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

🔸นิทรรศการเชิดชูนักวิจัยดีเด่น

🔸การประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม

🔸 Highlight Stage บรรยายพิเศษและเสวนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://runirac.snru.ac.th / ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา