คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Faculty of Agricultural Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University)

 

ข้อมูลคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมวิชาหลัก 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชา มีหลักวิชาที่ให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่างมากที่สุดโปรแกรมวิชาหนึ่ง จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชาเข้าเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นต่อไป และก่อนที่ทั้งสองโปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานและเป็นที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชาด้วยกันและหนึ่งในหมวดวิชานั้นคือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครู อาจารย์ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่งเดิมวิชาในหมวดคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพื้นฐานชื่อวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารย์เพียง 1 คน ต่อมา พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพิ่มเป็น 3 คน จากนั้นโรงเรียน ฝึกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูสกลนคร
ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ทำการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง ที่เรียกว่า ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษามาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ มาศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครูที่มีประสิทธิภาพต่อไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ทุกหมวดวิชา พัฒนาเป็น ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้กำหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนาสถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมากขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การก่อตั้งขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชา คหกรรมศาสตร์ เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 ทำหน้าที่งานด้านการจัดการศึกษาทำการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2550 ได้จัดการเรียนการสอนจำนวน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำโครงสร้างการบริหารสาขาวิชาใหม่ ประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และมีหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายที่ทำการไปอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นห้องผู้บริหาร ห้องสำนักงานคณบดี ห้องประชุม ชั้นที่ 2-4 เป็นห้องสำนักงานสาขาวิชา ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รู้จักคณะ

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสานคุณธรรม นำการวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร

วิสัยทัศน์
มุ่งความเป็นเลิศด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ควบคู่คุณธรรม นำการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมหลัก
“ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้าที่ อย่างมีความสุข”
(4 H’s, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรอันดับหนึ่งของประเทศ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสานคุณธรรม นำการวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร และมุ่งความเป็นเลิศด้านการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่คุณธรรม นำการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปิดสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

การศึกษาและหลักสูตร

สาขาวิชา

สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Agricultural Technology)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่

1) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (Animal Science)

2) สาขาวิชาการประมง (Fisheries)

3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)

4) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)

5) สาขาวิชาพืชศาสตร์ (Plant Science)

6) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (Home Economics)

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดสอนโดยคณะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.) 6 สาขาวิชาได้แก่

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

   Bachelor of Science Program in Veterinary Technology

Facebook : https://www.facebook.com/vettechfromsnru

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

   Bachelor of Science Program in Animal Science

Facebook : https://www.facebook.com/Animalsci.snru

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

   Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

Facebook : https://www.facebook.com/FoodScienceAndTechnologySNRU

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

   Bachelor of Science Program in Agribusiness Administration

Facebook : https://www.facebook.com/AgribusinessSNRU

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

   Bachelor of Science Program in Plant Science

Facebook : https://www.facebook.com/plantsci.snru

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   Bachelor of Science Program in Aquaculture Science

Facebook : https://www.facebook.com/fisheries.snru

คลินิกรักษาสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คลินิกรักษาสัตว์ คณะเทคโนลีการเกษตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2564 อยู่ภายใต้การดูแลของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยมีอาจารย์สัตวแพทย์ทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาเปิดบริการด้านการดูแลรักษาสัตว์ การบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ฉีดวัคซีน ป้องกันและกำจัดพยาธิ เห็บ หมัด อัลตร้าซาวด์ รักษาโรคทางอายุรกรรมบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมว ทั้งนี้เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรเพื่อให้เกิดทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะทางการปฏิบัติ รวมทั้งทักษะทางสังคม

คลินิกรักษาสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 09.00-17.00 น. เบอร์โทรติดต่อ 089-983-4986 และ 081-049-4288

ติดต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อาคาร 12)

680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์
042-743682

Email
techno_kaset@snru.ac.th

เว็บไซต์
agt.snru.ac.th

Facebook ประชาสัมพันธ์ของคณะ
https://www.facebook.com/agtsnru

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCCm0q4uWi_BdF7QJ11rsa6A

แผนที่

.mapouter{position:relative;text-align:right;width:100%;height:400px;}.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;width:100%;height:400px;}.gmap_iframe {height:400px!important;}
ติดต่อเรา