กองนโยบายและแผน

  

วางแผนและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

————————————————————————–

มุ่งประสานสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ สนับสนุนกระบวนการด้านนโยบายและแผน
ตลอดจนบริหารงบประมาณ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

  1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูล ที่เอื้อต่อการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย
  3. จัดระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และติดตามประเมินผล

WEBSITE

ติดต่อกองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทรศัพท์
: 0-4297-0047

Email
: plan@snru.ac.th

เว็บไซต์
: https://plan.snru.ac.th

Facebook
: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004560152541

Youtube

ติดต่อเรา