หัวข้อข่าว

แจ้งวันรับบัตรประจำตัวนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

แจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (Pre-test) และกำหนดการอบรมตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินค่าเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ประกาศแจ้งปิดสาขา ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบคะแนนวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59

ประกาศสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 วันจันทร์ ที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้อง 1134 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์