หัวข้อข่าว

ประกาศผลสอบคะแนนวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59

รับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 วันจันทร์ ที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้อง 1134 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (นักศึกษาพิการ) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศสาขาที่เปิดรับรอบแจ้งความจำนง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทสอบคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 รอบ 2 เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.

รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560