มรสน. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เป็นป่าใหญ่ ตามโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office

มรสน. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เป็นป่าใหญ่ ตามโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นป่าใหญ่ ตามโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office เนื่องในโอกาส วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จึงความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นป่าใหญ่ ฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความร่มรื่นและทัศนียภาพที่สวยงาม
ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมการร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคลากร ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ในการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้ จำนวน 1,600 ต้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม

ติดต่อเรา