มรสน. MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร

มรสน. MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสกลนคร 1 (นาเวง) และความร่วมมือทางวิชาการและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรูณการทรัพยากรของทั้ง 2 หน่วยงานในการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสาธารณะสุข การทำวิจัยด้านการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร ตลอดจนการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
ติดต่อเรา