มรสน. จัดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

มรสน. จัดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
วัันที่่ 30 พฤษภาคม 2566 มหาวิิทยาลััยราชภััฏสกลนคร จััดการประชุุมก่อนเปิิดภาคเรีียนที่่ 1 ประจำปีีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ชาคริิต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานกล่่าวเปิดการประชุุม และมอบโล่สำหรัับผู้ได้รับการแต่่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรายใหม่ พร้้อมด้้วยผู้บริหาร ได้้มอบนโยบายการบริหาร และร่วมแลกเปลี่ยนแสดงแนวคิดกับยุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากรในองค์กร โดยมีี อาจารย์์และบุุคลากร เข้้าร่่วมประชุุม ณ ห้้องประชุุม 19212 อาคาร 19
ติดต่อเรา