มรสน. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประมวลผลการปฏิบัติราชการของ มทร.อีสาน

มรสน. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประมวลผลการปฏิบัติราชการของ มทร.อีสาน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (RMUTI Workload Evolution) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ประกาย นาดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ทิพา กองศรีมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานในครั้งนี้
ติดต่อเรา