มรสน. ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

มรสน. ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
วันที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุุณและพระมหากรุุณาธิคุุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทยและชนชาติไทย ณ  หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ จุุดธููปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุุดี และถวายความเคารพ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้