ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม
ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) โครงการพัฒนา SOFT SKILLS ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=722409316347649&set=a.568155468439702

ติดต่อเรา