มรสน. จัดประชุมสัมนาค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร

จัดประชุมสัมมนาค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ
วันที่ 2 มีนาคม 2566 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมสัมมนาเรื่อง ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร “No Gift Policy” ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ศ.ดรทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนา และ อาจารย์ ดร.โชคชัย คหัฎฐา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กว่า 100 คน และได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา สารบรรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และ นางสาวลภัสปวีร์ โคตรภู ผู้ช่วยนักวิจัย จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา
	ปัจจุบันยังมีบางส่วนหรือบางคนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรับของขวัญของกำนัล โดยยังคงมองเป็นเรื่องทั่วไปหรือเป็นเรื่องปกติ จนไม่นึกถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยวัฒนธรรมที่คนไทยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันในองค์กร จึงทำให้ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข้งในกานต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ลิงค์ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3569444653288991&type=3