“การปฏิรูปการประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) เอกสารคำสอน (รศ.) ตำราและหนังสือ

มรสน. จัดอบรม "การปฏิรูปการประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) เอกสารคำสอน (รศ.) ตำราและหนังสือ
วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) เอกสารคำสอน (รศ.) ตำราและหนังสือ”  ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี กล่าวรายงาน โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม

ลิงค์ภาพ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3583150765251713