การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

มรสน. จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยกาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วันที่ 17 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่่เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยกาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุุคลากร เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 เริ่มต้นเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่่เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์  2 คน ได้แก่ ผศ.ดร.สาคร อินทะชัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม และ ผศ.สุดประไทย บุพศิริ สังกัดคณะครุศาสตร์ จากนั้นเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ผู้ที่่เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์ 3 คน ได้แก่ อาจารย์กรกช มาตะรัตน์ อาจารย์ ดร.ชายแดน มิ่งเมือง และ อาจารย์นปพณ บาทชารี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	สำหรับที่่ผู้ที่่เข้ารับการสรรหาจะต้องผ่านขั้้นตอนการหยั่งเสียงผู้สมััคร โดยจัดให้มีการเสนอชื่อ การลงคะแนน และจะนำคะแนนมาประกอบในการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา และสภามหาวิทิยาลัยในลำดับต่อไป

ลิงค์รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3580955685471221&type=3

ติดต่อเรา