มรสน. ต้อนรับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย

มรสน. ต้อนรับ สตง. เข้าตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับการเข้าปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบเชิงป้องกัน การตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี 2566 รวมถึงการตรวจสอบอื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20

ลิงค์ภาพ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3579368155629974