มรสน. จัดการประชุมสัมนาแนวทางขับเคลื่อน AUN-QA

มรสน. จัดการประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อน AUN-QA
วันที่ 13 มีนาคม 2566 งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนเกณฑ์ AUN-QA สู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ณ หอประชุมจามจุรี 1 ม.ราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม และ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมจำนวน 200 คน ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และสาระสำคัญของเกณฑ์ และมีแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA
ลิงค์ภาพ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3578067009093422