ศูนย์ฯ อพ.สธ. จัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/66

ศูนย์ฯ อพ.สธ. จัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/66

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2566 วันที่ 7-10 มีนาคม 2566 (4 วัน) ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.ราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงาน  จากนั้นเป็นการบรรยายและการฝึกปฏฺิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับป้ายสนองพระราชดําริฯ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขึ้นไป และผู้บริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  จากจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จำนวน 33 หน่วยงาน รวม  76 คน

ภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3573425139557609