โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร Non Degree

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรสน. จัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร Non Degree

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (non degree)  หลักสูตร ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่  และ และหลักสูตรนักวิจัยอละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม  มีพิธีเปิดในวันที่ 3 และ 4 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12  โดยมี ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรมีระยะเวลาการอบรม ในห้วงเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2566 รวม 285 ชั่วโมง   มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกำลังคน และบุคลากรภาคการเกษตรที่มีสมรรถนะ สมกับเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ และสามารถนำความรู้ทางวิชาการจากการอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เกษตรกร และสถาบันการเกษตรในวงกว้าง  ตลอดการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับองค์ความรู้ แนวคิด และทักษะต่างๆ ที่จะสามารถนำนำไปต่อยอด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปในอนาคตได้

ภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3570943959805727