มรสน. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

มรสน. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 43 อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร

โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ จากนั้น ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกเยี่ยมบูธและการรับฟังการดำเนินงานของ อว ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้แทนจาก อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร ร่วมนำเสนอ และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำนวัตกรรม เครื่องลดความชื่นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานความร้อนแบบไฮบริดและขับเคลื่อนบัสเลสมอเตอร์ด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ นำมาจัดแสดงในงานดังกล่าว โดย ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จีบแก้ว พร้อมคณะทำงาน ซึ่งเป็นนักวิจัย ได้ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อเรา