ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ และลำดับสำรอง รอบที่ 2 รับตรง หลักสูตร ค.บ. 4 ปี


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ และลำดับสำรอง รอบที่ 2 รับตรง หลักสูตร ค.บ. 4 ปี ยืนยันสิทธิ์วันที่ 24 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://reg.snru.ac.th/std_passed

**** สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษายื่นความจำนงในสาขาที่เปิดรับได้ ในวันที่ 22 ก.พ. 2566 เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 1
สาขาที่รับยื่นความจำนง

  1. สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 25 คน
  2. สาขาวิชาอุตสหกรรมศิลป์ จำนวน 45 คน
  3. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ จำนวน 19 คน