ประกาศเรื่องให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดูขนาดเต็มหน้าจอ