การประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง สายวิชาการ/สนับสนุน

วันที่ 11 มกราคม 2566 กองนโยบายและแผน ม.ราชภัฏสกลนคร จัดประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ของ ม.ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566-2569 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 

โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบาย แนวคิดในการจัดทำโครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตรากำลัง และการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การจัดทำกรอบโครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตรากำลัง และกรอบตำแหน่งบุคลากร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง นำไปสู่การบริหารจัดการกำลังคนของ ม.ราชภัฏสกลนคร ต่อไป