ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดย งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร