ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑”

การหัวข้อ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑”สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. การแสดงชุด ฟ้อนไทภูเขา
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. สัมมนาวิชาการ

หัวข้อบรรยาย “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑” โดย นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ เขต ๑

** หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เอกสารเพิ่มเติม