เรียนเชิญ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่จัดทําชุดเบิกจ่าย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 20) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอให้หน่วยงานส่งแบบแจ้งการเข้าร่วมการอบรมที่งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพัสดุ IP-Phone 111-118