ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียน ( post-test ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ อาคาร 19 และอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์

ดูขนาดเต็มหน้าจอ