กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

activitys2558