ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดปรับปรุง เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะทำการปิดปรับปรุง เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.
โดยระบบที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

1. ระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ระบบเว็บไซต์อาจารย์
3. เว็บไซต์หน่วยงาน
4. ระบบจองเลขหนังสือพัสดุ
5. ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร
6. ระบบบริหารงบประมาณ
7. ระบบจองเลขที่หนังสือราชการภายนอกและเลขที่คำสั่งออนไลน์
8. ระบบบริหารวัสดุ
9. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
10. ระบบไฟล์

ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะทำการเปิดระบบให้บริการทันทีขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้