ประกาศเรื่องปิดปรับปรุง ดูแล รักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ เกิดความเสียหายจากการประมวลผลงานสารสนเทศภายใน
ดั้งนั้น เพื่อความเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ จะทำการปิดปรับปรุง ดูแล รักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.
จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบภายในที่ให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
1. ระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ระบบเว็บไซต์อาจารย์
3. เว็บไซต์หน่วยงาน
4. ระบบจองเลขหนังสือพัสดุ
5. ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร
6. ระบบบริหารงบประมาณ
7. ระบบจองเลขที่หนังสือราชการภายนอกและเลขที่คำสั่งออนไลน์
8. ระบบบริหารวัสดุ
9. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
10. ระบบไฟล์

ขออภัยในความไม่สดวกมา ณ ที่นี้

ติดต่อเรา