ตารางการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบหมายให้งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา สถาบัน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมที่ ๒ สอบวัดระดับ TOEIC ก่อนเรียนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ นั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดการสอบวัดระดับ TOEIC ก่อนเรียนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ อาคาร ๑๑ และอาคาร ๑๙ จึงขอความอนุเคราะห์คณะ ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รับทราบ และมาทำการสอบตามวัน เวลาดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ  ดาวน์โหลด ตารางการสอบวัดภาษาอังกฤษ-TOEIC-สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่-2