ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

1. ผลคะแนนสอบแยกสาขาวิชา Posttest
2. ผลคะแนนสอบเรียงจากมากไปหาน้อย
3. ค่าเฉลี่ย Pretest and Posttest
4. ผลคะแนนสอบ Toeic