ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ

  • การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ