เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท, ป.เอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ประกอบด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา, การบริหารและพัฒนาการศึกษา, ฟิสิกส์ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ประกอบด้วยสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา, การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ประกอบด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์, เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ก.ย.-2 ธ.ค. 61 (ภาคพิเศษ) , 14 ก.ย.-23 ธ.ค. 61 (ภาคปกติ)
————————-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทร 042-970229
เว็บไซต์ http://grad.snru.ac.th