ขอเชิญอาจารย์นักศึกษาเเละบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IELTS

ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้อง ๑๑๓๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สอบถามเพิ่มเติม งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ภายใน 276 โทรศัพท์ 042-970037

ติดต่อเรา