ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ระยะเวลาในการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2561  จนถึง 29 เมษายน 2561
กิจกรรมในการอบรม
-กิจกรรม Active Aging สูงวัยคุณภาพ
-กิจกรรมรู้สุข รู้เศร้า รู้เท่าทันตนเอง
-กิจกรรมม่วนซื่นโฮแซวกับดนตรีแนวพื้นบ้าน
-กิจกรรม Active Heart Smart Brain พัฒนาสมองด้วยตาราง 9 ช่อง
-กิจกรรม Arts For Life สไตล์สูงวัย
-กิจกรรมผู้สูงอายุยุค 4.0 ส่งความสุขแบบออนไลน์
-กิจกรรม DIY เครื่องประดับจากผ้าคราม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่
1. อาจารย์นำพร อินสิน โทรศัพท์ 081-7109920
2. อาจารย์จิราภรณ์ จำปาจันทร์ โทรศัพท์ 091-8626470
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000