ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา

ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา ซึ่งจะจัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ๕ ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร และภาษาจีนเพื่อการสอบ HSK มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านแล้วสามารถนำไปใช้สื่อสารเบื้องต้นได้ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
รวม ๓๐ ชั่วโมง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา