มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

“มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร, นครพนม, และมุกดาหาร) ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนบน บริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานทางทิศใต้และแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกของพื้นที่ จากสภาพดังกล่าว ทำให้บริเวณที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดสนุก มีสภาพภูมิลักษณะและสภาพภูมิอากาศเหมาะสม จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชท้องถิ่น ที่มีคุณประโยชน์ทางด้านอาหารสุขภาพ และยาสมุนไพร นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ของกลุ่มสนุกดังกล่าว ยังมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ภูไท ไทญ้อ ไทโย้ย ไทโส้ ไทกะเลิง ไทแสก รวมทั้งชาวจีนและเวียดนาม จนเกิด “การสะสม” ทางภูมิปัญญาพื้นบ้าน จากความหลากหลายใน “วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์” นับว่า เป็นข้อได้เปรียบทางภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สะสมมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์พื้นบ้าน หรือรู้จักกันทั่วไปในนามว่า “หมอพื้นบ้าน” ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการใช้พืชสมุนไพร ตามตำรายาแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรมากกว่า 750 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่า พืชสมุนไพรในบริเวณพื้นที่ของชุมชน เรียกว่า “บริเวณป่าเศรษฐกิจครอบครัว” ของกลุ่มจังหวัดสนุก มีพืชสมุนไพรจำนวนมากถึง 650 ชนิด

ดังนั้นในปัจจุบัน จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จึงมีการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรอย่างจริงจัง และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ด้วยการบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย “การพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564” จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดสนุก (Herbal City of Sanook) ขึ้นในปีงบประมาณ 2560 และมีกำหนดจัดงาน “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ตามรายละเอียดของกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

เเผ่นพับมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพร , โปสเตอร์มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพร , กำหนดการมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

องค์กรร่วมจัด

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
4. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
5. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท
6. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
7. โรงพยาบาลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
8. โรงพยาบาลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
9. อโรคยาศาล วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
12. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
13. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
14. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
15. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เบโด้)

รายชื่อผู้ประสานงาน

1. ดร.สพสันติ์ เพชรคำ โทรศัพท์ 081-873-3245
2. ผศ.ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ โทรศัพท์ 081-383-8075
3. ดร.ปูริดา วิปัชชา โทรศัพท์ 093-495-3585
4. อาจารย์ญาตาวี ไชยมาตย์ โทรศัพท์ 084-419-1241
5. อาจารย์เชาวณา ไข่แก้ว โทรศัพท์ 088-561-5580 6. นายพัชญ์ เพชรคำ โทรศัพท์ 087-153-7059
โทรศัพท์/โทรสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 042-744-014