แจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (Pre-test) และกำหนดการอบรมตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

แจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (Pre-test) และกำหนดการอบรมตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (Pre-test)

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. คณะครุศาสตร์

3. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดการอบรมตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

1. รายชื่อกลุ่มที่ 1

2. รายชื่อกลุ่มที่ 2

3. รายชื่อกลุ่มที่ 3