ประกาศเลื่อนการสอบวัดประเมินผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

เนื่องจากจังหวัดสกลนคร กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น ไซโคลน และดีเปรสชั่น ทำให้เกิดปัญหา ฝนตกหนัก น้ำท่วม ถนนขาดหลายสาย ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดินทางไปมา ไม่สะดวก และชีวิตต้องตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของสภาพอากาศที่ยังไม่ปกติดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่จะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Pretest EPA) ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จึงประกาศขอเลื่อนการสอบที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2561 ออกไปก่อน ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้รับการแจ้งกำหนดการสอบที่จะมีขึ้นใหม่ เมื่อสภาพอากาศกลับมาเป็นปกติ โดยทางศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จะแจ้งผ่านทางคณะและสาขา

ประกาศยกเลิกการสอบวัดประเมินผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1