ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา โท-เอก (ภาคพิเศษ) ปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2560 ไำปแล้วนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ วัน เวลา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

ติดต่อเรา