ประกาศผลสอบคะแนนวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59

ประกาศผลสอบคะแนนวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม