โครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวฯ โดยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าเข้าร่วมงานโครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวฯ โดยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( อาคาร 13 )

ดูขนาดเต็มหน้าจอ