การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อการขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกของประชารัฐด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เว็บไซต์ลงทะเบียน

ติดต่อเรา