ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาการจัดการ
3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดูขนาดเต็มหน้าจอ