นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๑๓ (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99